OIRP24Opole
Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 25 września 2021 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w OIRP w Opolu odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na niniejszej stronie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Na niniejszej stronie, poniżej, znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną.

W skrócie wygląda następująco:

 • W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • następnie formularz ten zostanie wysłany na podanego emaila w postaci PDF,
 • należy wydrukować go i podpisać.
 • Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów należy wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w OIRP w Opolu przy ul. Krakowska 26 Oficyna 45-075 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 15:00.
Pełny komunikat na stronie ministerialnej
Zasady rekrutacji

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 11 sierpnia 2021 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Prosimy o rejestrację elektroniczną, aby otrzymać mailem kwestionariusz osobowy gotowy do wydruku:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.125,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o numerze konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021 r.”

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (do pobrania na dole strony),
 2. kwestionariusz osobowy - Wypełnij formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu formularz w formacie PDF, gotowy do wydruku, zostanie przesłany mailem,
 3. życiorys (podpisany),
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (– dyplom przed zrobieniem kopii należy podpisać)
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów (wymagane dokumenty są określane przez uchwałę Ministerstwa Sprawiedliwości), można wysłać za pośrednictwem poczty polskiej lub złożyć bezpośrednio w OIRP Opole przy ul. Krakowska 26 Oficyna 45-075 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:

 1. kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu,
 2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Materiały do pobrania
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
© 2021 CTSoft v.1.0.39.31662 O Aplikacji i Regulamin