OIRP24Opole
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, poniżej informujemy o podstawach prawnych, celu i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

  1. Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Opolu, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2022. r. (Dz. Urz. Min. Spraw. poz. 1166; dalej - Komisja Egzaminacyjna).
  2. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, z siedzibą przy ul. Krakowska 26 Oficyna, e-mail: aplikacja@oirp.opole.pl jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z art. 33 5 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

łącznie zwani dalej „Współadministratorami”.

2. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

  1. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu lub
  2. elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres: aplikacja@oirp.opole.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”.

Kontakt z IOD jest możliwy poprzez e-mail: iod@oirp.opole.pl bądź listownie pod adresem: ul. Krakowska 26 Oficyna 45-075 Opole.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

OIRP nie udziela telefonicznie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, również osobom, których dane dotyczą ze względu na brak możliwości bezpiecznej i jednoznacznej identyfikacji osób gwarantującej ochronę prywatności i dóbr osobistych.

3. Cele przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i udziału w naborze na aplikację radcowską, w tym w celu kontaktowania się z Panią/Panem w ramach czynności koniecznych w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
4. Podstawy przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w szczególności w związku z art. 33-33 10 ww. ustawy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie współadministratorów, którymi w są w szczególności: zapewnienie bieżącej komunikacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz dochodzenie i obrona roszczeń.
5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w tym w szczególności Minister Sprawiedliwości i Krajowa Izba Radców Prawnych. Administratorzy nie przekazują danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dostęp do Pani/Pana danych mogą posiadać również podmioty, za pośrednictwem których realizowane będą czynności związane z przetwarzaniem danych np. dostawcy usług informatycznych zapewniający obsługę techniczną egzaminu.

6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej. Komisja Egzaminacyjna przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i przedstawienia jego ostatecznych wyników. Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 33 9 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, nastąpi przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, która z tą chwilą stanie się wyłącznym administratorem danych osobowych w związku z odbywaniem przez Panią/Pana aplikacji radcowskiej i będzie przechowywać te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także w zakresie wynikającym z przepisów prawa: prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, a konsekwencją odmowy podania wymaganych danych będzie brak możliwości dopuszczenia Pani/Pana do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
9. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do Pani/Pana osoby i nie będą wykorzystywane do profilowania.
10. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
© 2024 CTSoft v.1.1.3.25795 O Aplikacji i Regulamin