OIRP24Opole
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w okręgu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, w 2020 r., jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości (dalej: Komisja Egzaminacyjna), powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2021 r., poz. 108, z siedzibą w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 26 Oficyna, tel. 77 454 2542. Przedstawicielami Administratora z którymi może się Pan/Pani kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw są: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Jerzy Krupiński i Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Pawlicka – adres i telefon: 45-075 Opole, ul. Krakowska 26 Oficyna, tel. 77 454 2542.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022 r. i będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
  3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny ciążący na Administratorze z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1898).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację radcowską.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy o radcach prawnych i przepisów wykonawczych.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Komisję Egzaminacyjną przez okres niezbędny do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022r. i przedstawienia jego ostatecznych wyników.
  9. W czasie postępowania związanego z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację radcowską współadministratorem danych osobowych jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, jako podmiot zapewniający obsługę administracyjną i techniczną działalności Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z art. 335 ust. 9 ustawy o radcach prawnych. Po zakończeniu egzaminu wstępnego, zgodnie z art. 339 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, następuje przekazanie dokumentacji związanej z jego przeprowadzeniem właściwej okręgowej izbie radców prawnych (w tym przypadku Radzie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu), która z tą chwilą staje się administratorem danych osobowych i przechowuje te dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
© 2022 CTSoft v.1.1.0.18023 O Aplikacji i Regulamin